PRIVACYVERKLARING

TIZFotografie, gevestigd op Dijkgraaf 168, 1689WH Zwaag,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Gegevens van TIZFotografie:

TIZFotografie l Dijkgraaf 168 l 1689WH Zwaag
06-21624702
TIZFotografie.nl
info@TIZFotografie.nl
KVK 68906862

Ilona T. van der Zouwen Feld is de eigenaresse van TIZFotografie.
Voor vragen kunt u bellen of mailen met bovenstaande gegevens.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

TIZFotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, betaling, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.
– Locatiegegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

TIZFotografie fotografeert portretten in opdracht van derden. De opdrachtgever zorgt voorafgaand aan de verlening van diensten door TIZFotografie dat de geportretteerde toestemming heeft verleend. Als de geportretteerde geen toestemming verleent maakt de opdrachtgever dit duidelijk aan TIZFotografie.

TIZFotografie fotografeert portretten voor eigen werk. TIZFotografie regelt hiervoor toestemming van de geportretteerde als dit nodig is in het belang van uw privacy.

TIZFotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@TIZFotografie.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

TIZFotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het maken van een afspraak voor een geboekte sessie en het verstrekken van informatie hiervan.

– Het maken van facturen en het afhandelen van jouw betaling.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren, zoals fotoproducten.

– In opdracht van derden. Toestemming is verkregen via opdrachtgever.

– Ter promotie van TIZFotografie alleen met toestemming van geportretteerde.

– TIZFotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

 

Bedrijven die jouw persoonsgegevens bewerken: 

TIZFotografie kan gebruik van de diensten van onderstaande bedrijven.

Dit wisselt per geportretteerde.
– Pic-Time | Voor het bekijken van de foto’s in de online galerij | privacyverklaring
– Oypo l Voor het bekijken van de foto’s in de online galerij | privacyverklaring
– Gmail | E-mail | privacyverklaring
– WEtransfer l voor het versturen van de foto bestanden l privacyverklaring
– Back-up van fotosessies | Dropbox | Adobe
– Google analytics | Website | privacyverklaring
– MailChimp | E-mail en informatie | privacyverklaring
– Social Media | Promotionele doeleinden | Facebook | Instagram | Linkdin
– Leveranciers | Leveringsdoeleinden |
– Overige klantgegevens zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen worden bewaard op de harde schijf van TIZFotografie. Daarbij horen ook de extra externe harde schijven die per jaar worden gesorteerd en extern worden opgeslagen.

Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding als de schijf van TIZFotografie. TIZFotografie neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn neem dan contact op via info@TIZFotografie.nl

 

Gebruik van Cookies door TIZFotografie:

Deze website gebruikt “cookies” om u te helpen uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookies heeft toegekend. een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld als u zich registreert via het contactformulier. Dan zal de cookie helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken.

Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen als u daar de voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van TIZFotografie services of websites die u bezoekt.

 

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?:

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
– Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.
– Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang TIZFotografie nog actief in bedrijf is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

TIZFotografie zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, email e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TIZFotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. TIZFotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder; Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen TIZFotografie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van de voorwaarden zijn afgeweken.

 

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. TIZFotografie heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 

4. Vergoeding

 

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door TIZFotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

 

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal TIZFotografie naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij TIZFotografie onder meer zal kunnen aanknopen bij (I) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van TIZFotografie in rekening gebracht, (II) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld (III) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (IV) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

 

4.3 Indien aannemelijk is dat TIZFotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 

5. Factuur en betaling

 

5.1 De Wederpartij zal de factuur van TIZFotografie op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan TIZFotografie heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

 

5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan TIZFotografie verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan TIZFotografie heeft verstrekt.

 

5.4 Indien TIZFotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

 

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

 

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van TIZFotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met TIZFotografie. Fotografie dan ook.

 

5.7 Bestellingen van fotografisch werk op de website van TIZFotografie of daaraan gelinkte pagina’s website zoals Werk aan de muur of PicTime worden via deze pagina’s betaald en geleverd. Op deze bestellingen zijn de algemene voorwaarden van werk aan de muur en PicTime van toepassing. Hierbij aangevuld door TIZFotografie: bij verkeerd ingevulde bestellingen zijn de kosten geheel voor rekening van de klant. Indien de einddatum waarop de foto’s besteld kunnen worden verstreken is, is het niet meer mogelijk om de foto’s te bestellen.

   

6. Controle

 

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft TIZFotografie na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door TIZFotografie aan te wijzen RA/AA accountant.

 

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan TIZFotografie voldoen.

 

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan TIZFotografie te doen toekomen.

 

8. Levering

 

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar TIZFotografie haar bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door TIZFotografie onbeschadigd retour zijn ontvangen.

 

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

 

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door TIZFotografie vastgesteld.

 

8.4 Indien TIZFotografie en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft TIZFotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

 

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 

8.6 TIZFotografie verkoopt, via TIZFotografie.nl of andere overeenkomsten haar digitale bestanden, via derden. TIZFotografie is niet verantwoordelijk voor de beeldweergave van de digitale aangeschafte bestanden. Door bestanden weer te geven op een niet correct ingesteld beeldscherm kunnen de kleuren en de helderheid anders ervaren worden. TIZFotografie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoproducten, waarvan de kleur en de helderheid afwijkt van de afbeelding op een beeldscherm, geleverd door derden.

 

9. Cadeaubonnen uitgegeven door/ van TIZFotografie

 

9.1  Een cadeaubon van TIZFotografie is niet inwisselbaar voor contant geld.

9.2 Een cadeaubon van TIZFotografie is niet overdraagbaar en wederverkoop is verboden.

9.3. Als een cadeaubon verloren, gestolen, vernietigd of gebruikt is

zonder toestemming wordt in deze omstandigheden geen vervanging verstrekt.

9.4 Een cadeaubon mag niet worden gecombineerd met andere vouchers.

 

10. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan TIZFotografie te worden medegedeeld. TIZFotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Toevoeging: Als fotograaf doe ik altijd mijn uiterste best om aan uw verwachtingen te voldoen. Indien ik om welke reden dan ook niet aan uw wensen/verwachtingen voldoe, is het maximaal te claimen bedrag mijn omzetwaarde van de opdracht. In dit geval betaalt u de opdracht niet, waarbij de foto’s in bezit en eigendom blijven van TIZFotografie. Vervolgschade kan niet worden geclaimd. Door mij de opdracht te verstrekken, verklaart u zich hiermee akkoord.

 

11. Zichtzendingen

 

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

 

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

 

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die TIZFotografie hierdoor lijdt te vergoeden.

 

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan TIZFotografie, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Herstelkosten

12.1 Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft TIZFotografie recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel is zijn omraming is gehaald.

 

13. Opdracht

 

13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij TIZFotografie zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

 

13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van TIZFotografie. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door TIZFotografie aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door TIZFotografie overeenkomstig de offerte.

 

13.3 TIZFotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. TIZFotografie heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 

13.4

TIZFotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de foto opdracht.

TIZFotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door TIZFotografie slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met TIZFotografie en kan extra kosten met zich meebrengen.

 

13.5 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door TIZFotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan TIZFotografie is geretourneerd.

 

13.6 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft TIZFotografie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

 

13.7 Annuleren kan alleen schriftelijk per e-mail of post.

 

13.7.1 Annuleren van de geplande foto opdracht dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal TIZFotografie fotografie 50% van de anders gemaakte kosten in rekening brengen voor de Wederpartij.

 

13.8 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is TIZFotografie volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie TIZFotografie werkt of tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

 
13.9 TIZFotografie is gerechtigd, bij ziekte van de fotograaf of in geval van ernstige omstandigheden, waardoor het TIZFotografie niet mogelijk is de opdracht zelf uit te voeren, zorg te dragen, indien mogelijk, voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeen te komen met de Wederpartij of de opdrachtovereenkomst te ontbinden. Mocht de vervangende fotograaf een hogere vergoeding vragen, dan de vergoeding die is overeengekomen in de opdrachtovereenkomst met de Wederpartij door TIZFotografie, dan is TIZFotografie niet aansprakelijk voor

deze meerprijs. Bij ontbinden van de opdrachtovereenkomst door TIZFotografie is TIZFotografie niet aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit deze ontbinding.

 

14. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij TIZFotografie.

 

14.1 Indien door TIZFotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke goedkeuring.

 

15. Portretrecht

 

15.1 TIZFotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

 

15.2 Openbaarmaking van portretten gebeurd in overeenstemming volgens de privacywetgeving.

 

16. Inbreuk op auteursrecht

 

16.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van TIZFotografie

 

16.2 Bij inbreuk komt TIZFotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door TIZFotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

17. Naamsvermelding

 

17.1 De naam van TIZFotografie, dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Dit is niet van toepassing als het gaat om eigen gebruik van de Wederpartij en diens directe familieleden.

 

17.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt TIZFotografie een vergoeding toe van tenminste 110% van de door TIZFotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 

18. Persoonlijkheidsrechten

 

18.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van TIZFotografie conform artikel 25 lid 1 sub cedAw in acht. 20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt TIZFotografie een vergoeding toe van tenminste 100% van de door TIZFotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

19. Rechten van derden

 

19.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart TIZFotografie van alle aanspraken te dier zake.

 

19.2 TIZFotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

20. Aansprakelijkheid

20.1 TIZFotografie fotografie TIZFotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van TIZFotografie of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

21. Faillissement/surséance

21.1 Zowel TIZFotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft TIZFotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

22. Copyright site

 

22.1 TIZFotografie is en blijft intellectueel eigenaar van de foto’s, die door TIZFotografie zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, ect en op deze site, TIZFotografie.nl worden aangeboden.

 

22.2 TIZFotografie behoudt het digitale origineel.

 

22.3 Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is verboden.

 

23. Rechts- en forumkeuze

 

23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 

23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

 

23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen TIZFotografie en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Copyright © 2017-2023 TIZFotografie, Versie 2023

 Deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van

© DuPho. (Augustus 2016) en die zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016.

 U kunt deze voorwaarden ook downloaden in pdf format.

 

TIZFotografie 

Website: TIZFotografie.nl
Mail: info@TIZFotografie.nl
M:06 21624702
Adres: Dijkgraaf 168, 1689WH ZWAAG
Bank: NL 65 RABO 03701718 37
KVK: 68906862
BTW: NL002035634B48

error: Content is protected !!